รู้จักนายอำเภอ

ชื่อ - นามสกุลนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
ที่อยู่ (บ้านพัก)บ้านพักนายอำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์0-4438-9404
โทรศัพท์มือถือ081-8671744
อีเมล์นายอำเภอm30080001@dopa.go.th
เว็บไซต์อำเภอwww.koratceo.com
คติพจน์ของนายอำเภอทำดีได้ดี
 ข้อมูลที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ
ฝ่ายบริหารงานปกครอง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นายนิติพัฒน์ ขอดทอง
 ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
 งาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
 ขอบเขตความรับผิดชอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ การบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรมการปกครอง การดำเนินการเกี่ยวกับปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล การตรวจสอบวันลาของข้าราชการ การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ การก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการการพัฒนาท้องที่ การส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ งานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน SML การดำเนินงานตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานทะเบียนอาวุธปืน งานเกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม โรงรับจำนำ การพนันทุกประเภท การขออนุญาตให้มีมหรสพและโฆษณาขยายเสียง การดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการเช่าที่เพื่อเกษตรกรรม การบริหารการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกเขตเทศบาล และการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายความมั่นคง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นายสุรศักดิ์ ขันตี
 ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน ฝ่ายความมั่นคง
 ขอบเขตความรับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในการจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการชายแดน งานกิจการผู้อพยพ งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานด้านการสื่อสาร การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกรมการปกครอง การดำเนินการเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรืองานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นางสายวรี แสนมาโนช
 ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน อำนวยความเป็นธรรม
 ขอบเขตความรับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และงานคดีปกครอง, การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, การสอบสวนคดีอาญา, งานศูนย์ดำรงธรรม, งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย, การอำนวยความเป็นธรรม, การชันสูตรพลิกศพ, การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่, การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นางสุนันท์ นาถมทอง
 ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน ทะเบียนและบัตร
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  มีหน้าที่ดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎร การให้บริการประชาชนส่วนหน้า ให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ และการทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง การสนันสนุน การเลือกตั้ง และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และรับผิดชอบด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน
สำนักงานอำเภอ
 ผู้ให้บริการ  ชื่อ - นามสกุล นายพิชิตศักดิ์ ใจดี
 ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน สำนักงานอำเภอ
 ขอบเขตความรับผิดชอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป, งานธุรการและงานสารบรรณ, งานเลขานุการนายอำเภอ, การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ, การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหาร, การวางแผน และประชาสัมพันธ์, การจัดงานรัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ การปรับปรุงสารสนเทศอำเภอ งานกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด งานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การดำเนินโครงการอำเภอเคลื่อนที่ การจัดเวรบริการประชาชน การจัดทำบรรยายสรุปข้อราชการ และการตรวจราชการผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ การประชุมต่างๆ งานนโยบายของจังหวัด กรมการ และกระทรวงมหาดไทย งานที่ไม่มีกลุ่มงานหรือส่วนราชการอื่นรับผิดชอบการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ดูแลรักษาความสะอาดสถนที่ราชการและหอประชุมอำเภอ หรืองานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ท่านนายอำเภอด่านขุนทด

Visitors: 14,828