รู้จักนายอำเภอ

ชื่อ - นามสกุลนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
ที่อยู่ (บ้านพัก)บ้านพักนายอำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์0-4438-9404
โทรศัพท์มือถือ081-8671744
อีเมล์นายอำเภอm30080001@dopa.go.th
เว็บไซต์อำเภอwww.koratceo.com
คติพจน์ของนายอำเภอทำดีได้ดี
 ข้อมูลที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ
ฝ่ายบริหารงานปกครอง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นายนิติพัฒน์ ขอดทอง
 ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
 งาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
 ขอบเขตความรับผิดชอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ การบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรมการปกครอง การดำเนินการเกี่ยวกับปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล การตรวจสอบวันลาของข้าราชการ การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ การก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการการพัฒนาท้องที่ การส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ งานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน SML การดำเนินงานตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานทะเบียนอาวุธปืน งานเกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม โรงรับจำนำ การพนันทุกประเภท การขออนุญาตให้มีมหรสพและโฆษณาขยายเสียง การดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการเช่าที่เพื่อเกษตรกรรม การบริหารการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกเขตเทศบาล และการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายความมั่นคง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นายสุรศักดิ์ ขันตี
 ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน ฝ่ายความมั่นคง
 ขอบเขตความรับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในการจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการชายแดน งานกิจการผู้อพยพ งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานด้านการสื่อสาร การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกรมการปกครอง การดำเนินการเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรืองานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นางสายวรี แสนมาโนช
 ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน อำนวยความเป็นธรรม
 ขอบเขตความรับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และงานคดีปกครอง, การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, การสอบสวนคดีอาญา, งานศูนย์ดำรงธรรม, งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย, การอำนวยความเป็นธรรม, การชันสูตรพลิกศพ, การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่, การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นางสุนันท์ นาถมทอง
 ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน ทะเบียนและบัตร
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  มีหน้าที่ดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎร การให้บริการประชาชนส่วนหน้า ให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ และการทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง การสนันสนุน การเลือกตั้ง และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และรับผิดชอบด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน
สำนักงานอำเภอ
 ผู้ให้บริการ  ชื่อ - นามสกุล นายพิชิตศักดิ์ ใจดี
 ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน สำนักงานอำเภอ
 ขอบเขตความรับผิดชอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป, งานธุรการและงานสารบรรณ, งานเลขานุการนายอำเภอ, การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ, การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหาร, การวางแผน และประชาสัมพันธ์, การจัดงานรัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ การปรับปรุงสารสนเทศอำเภอ งานกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด งานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การดำเนินโครงการอำเภอเคลื่อนที่ การจัดเวรบริการประชาชน การจัดทำบรรยายสรุปข้อราชการ และการตรวจราชการผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ การประชุมต่างๆ งานนโยบายของจังหวัด กรมการ และกระทรวงมหาดไทย งานที่ไม่มีกลุ่มงานหรือส่วนราชการอื่นรับผิดชอบการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ดูแลรักษาความสะอาดสถนที่ราชการและหอประชุมอำเภอ หรืองานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ท่านนายอำเภอด่านขุนทด

 

Dohome Shop Online ดูโฮม ช้อปออนไลน์ ยกอาณาจักรศูนย์ค้าส่ง และปลีกวัสดุบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มาให้คุณช้อปได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งด่วนทั่วไทย ให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสินค้า ราคาที่คุ้มค่า มีสินค้าตกแต่งบ้านมากกว่า 200,000 รายการ ให้คุณเลือกช้อปได้อย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นหมวด เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์, สินค้าฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือช่าง, สินค้าเกษตรสวน และปั๊มน้ำ, สุขภัณฑ์ห้องน้ำ และกระเบื้อง, เครื่องใช้ในครัวเรือน, โคมไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา, สี และเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้างพื้นฐาน, สินค้าอุปโภค บริโภค, ของใช้และของตกแต่งบ้าน, สินค้าแม่และเด็ก, สินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง, สินค้าประดับยนต์ และอีกมากมาย ดูโฮม ช้อปออนไลน์ มีบริการช่องทางชำระเงินที่หลากหลาย รองรับการชำระผ่านบัตรเครดิต โอนเงินสด และการเก็บเงินปลายทาง ส่งสินค้าถึงมือคุณภายในระยะเวลา 3-7 วันทำการ หรือสามารถเลือกรับสินค้าได้ด้วยตนเองที่สาขาดูโฮมใกล้บ้านทุกสาขา ติดต่อเรา เว็บไซต์ : www.dohome.co.th แฟนเพจ : DohomeOnline ไลน์ : @dohome (ใส่@ ด้วยนะคะ)

 

อีเมล์ : dohome-ecm@dohome.co.th ติดต่อฝ่ายขายโทร. : 1746 ติดต่อฝ่ายช้อปออนไลน์โทร. : 02-5779877

Visitors: 23,780