เทศบาลตำบลด่านขุนทด

เทศบาลตำบลด่านขุนทด ป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ

เทศบาลตำบลด่านขุนทด เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลด่านขุนทด เดิมเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า “สุขาภิบาลด่านขุนทด” ซึ่งจัดขึ้นตามประการกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 37 เล่ม 73 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499 โดยยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบลด่านขุนทดขึ้นเป็นสุขาภิบาลด่านขุนทด ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศ ในราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลให้ สุขาภิบาลด่านขุนทด เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลด่านขุนทด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันเทศบาลตำบลด่านขุนทด ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด[1]

 • วันที่ 24 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลด่านขุนทด ในท้องที่บางส่วนของตำบลด่านขุนทด [2]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลด่านขุนทด เป็นเทศบาลตำบลด่านขุนทด

 

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลด่านขุนทด ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สำนักงาน หมู่ที่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางอำเภอด่านขุนทดเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 70 กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถึงบริเวณแยกต่างระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แยกเข้าถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ โดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ประมาณ 40 กิโลเมตร เดินทางโดยรถประจำทางปรับอากาศและรถประจำทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

 

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลด่านขุนทด มีพื้นที่ 4.39 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านในตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดิมมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของสุขาภิบาล และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลด่านขุนทด เป็นเทศบาลตำบลด่านขุนทด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ภูมิประเทศ เทศบาลตำบลด่านขุนทด มีลักษณะเป็นที่ราบสูงรูปแอ่งกะทะ มีลำเชิงไกรไหลผ่านด้านทิศใต้

 

ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม
 

ชุมชนในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลด่านขุนทด มีทั้งหมด 12 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนสามัคคีธรรม
 • ชุมชนวัดศาลาลอย
 • ชุมชนตลาดใหญ่
 • ชุมชนร่วมสร้างสรรค์พัฒนา
 • ชุมชนเจริญสุขพัฒนา
 • ชุมชนบ.ข.ส.สร้างสรรค์
 • ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา
 • ชุมชนด่านขุนทด
 • ชุมชนเมืองหาญ
 • ชุมชนใหม่ไทยเจริญ
 • ชุมชนหนองโสน
 • ชุมชนบ้านโคกพัฒนา
 

การคมนาคม

สภาพการจราจรในเขตเทศบาล มีสภาพคล่องตัวพอสมควร แต่จะมีปัญหาในด้านถนนสายหลัก ที่เป็นบริเวณสี่แยกหน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด เพราะเป็นถนนสายหลักที่อำเภอด่านขุนทดเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ตัดกับถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ไปสู่จังหวัดชัยภูมิ
 
 

ประชากร

จำนวนประชากร ณ มกราคม พ.ศ. 2557 ประชากรในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 6,514 คน เป็นชาย 3,112 คน หญิง 3,402 คน บ้าน จำนวน 3,574 หลังคาเรือน
 
 

ภาษา

ส่วนมากใช้ภาษาไทยโคราชปนกลาง และยังมีภาษาไทยอีสานบ้างบางพื้นที่
 
 

ศาสนา

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีจำนวนวัด 3 วัด

 1. วัดศาลาลอย
 2. วัดใหม่ด่านขุนทด
 3. วัดบ้านหาญ
 
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
111 ม.8 ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Tel : 044-386403  Fax : 044-389403 ต่อ 9
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
 
 
Visitors: 23,207