หจก. สยาม เค สหขนส่ง

Siam K Sahakhonsong

9/6-8  หมู่  14  ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  30210

โทรศัพท์  044-389167  โทรสาร  044-389677

Siam K Sahakhonsong รับจ้างขนส่งสินค้า

 
 
ประวัติพอสังเขป
   •  นายกิตติพงศ์  พิทักษ์สกุลถาวร เริ่มต้นจาก กิจการเดิมของครอบครัว เมื่อปี พ.ศ. 2520  ในนาม โรงกลึงเฮียไก่กิจถาวร รับผลิต อ๊อกเชื่อม งานโลหะ ซ่อมและจำหน่ายเครื่องจักร อะไหล่ สำหรับใช้ในการกสิกรรม  
   •  ปี พ.ศ. 2548 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเค กรุ๊ป เพื่อรับเหมาประมูลงานก่อสร้าง ภาครัฐ และเอกชน และรับเหมาบริการขนส่งวัตถุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC
   •  ปี พ.ศ. 2553  ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเค สหขนส่งเริ่มเข้าสู่การประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
 
วิสัยทัศน์
   •  มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำของประเทศ
 
พันธกิจ
   •  ให้บริการขนส่งสินค้าอย่างมีคุณภาพ
   •  ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ  
 
ค่านิยม
   •  คุณภาพบริการขนส่งระดับสากล
   •  ลูกค้าสำคัญที่สุด
   •  ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และโปร่งใส
   •  ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการขนส่ง
   •  ความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
   •  ความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเพื่อองค์กร
 
นโยบายคุณภาพ
   •  ขนส่งปลอดภัย  ใส่ใจลูกค้า  
   •  ซื้อสัตย์ตรงเวลา พัฒนางานบริการ
 
 
 

กิจกรรมความปลอดภัย ตรวจความพร้อมก่อนรับงาน

เพจ Siam K Sahakhonsong

Visitors: 23,780