นามสกุลที่เป็นเอกลักษณ์ของคนด่านขุนทด


“ขุนทด” หมายถึง “ด่าน” มีขุนทดเป็นผู้ปกครองดูแล เช่น นามสกุล พาทขุนทด, ผูกขุนทด

สันนิษฐานว่าเป็นช่วงของแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระยายมราชให้เป็นผู้ปกครองดูแล “ด่าน” นี้เป็นด่านแรก นอกจากทำหน้าที่ปกครองดูแลรักษาด่านแล้ว “ขุนทด” ยังมีหน้าที่เก็บภาษีอากรส่งให้เมืองนครราชสีมา

ตัวอย่าง นามสกุลลงท้ายด้วย..ขุนทด

พูดขุนทด เพียรขุนทด โนมขุนทด คูณขุนทด พิขุนทด ภูขุนทด หารขุนทด บวกขุนทด กนขุนทด กมขุนทด ดาน​ขุน​ทด กินขุนทด กุมขุนทด ก้านขุนทด กลมขุนทด บำขุนทด ชิวขุนทด แบขุนทด ดัดขุนทด นนขุนทด มาขุนทด ดิษฐขุนทด ทุมขุนทด มวบขุนทด เหี่ยวขุนทด เกตุขุนทด ชูขุนทด นมขุนทด มักขุนทด โดดขุนทด โดดขุนทด​ ช้อยขุนทด โชมขุนทด ดีขุนทด กบขุนทด ยอดขุนทด เชยขุนทด นุขุนทด เหิมขุนทด หร่ายขุนทด บอขุนทด เกินขุนทด ดีฟรีสขุนทด พึงขุนทด ดุนขุนทด กอบขุนทด บวดขุนทด เพียมขุนทด เพิดขุนทด หิบขุนทด เสียนขุนทด ลัดขุนทด สวยขุนทด โคกขุนทด เหิดขุนทด พันขุนทด ชาวขุนทด มุมขุนทด มึกขุนทด หัดขุนทด โมขุนทด พืมขุนทด ดีขุนทด หงษ์ขุนทด ชิขุนทด แพบขุนทด แบขุนทด กกขุนทด ขิขุนทด มืมขุนทด ดุนขุนทด ดาวขุนทด เกินขุนทด ดาวขุนทด งามขุนทด คมขุนทด กุมขุนทด แนมขุนทด เดียมขุนทด คึขุนทด เกตุขุนทด ช่อขุนทด สัวขุนทด ยอดขุนทด ชุ่มขุนทด โหมขุนทด

 
 
นอกจากนี้นามสกุล ด่านกุล ด่านกิตติกุล ต้นสกุลมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอด่านขุนทด
 

ตำบลด่านขุนทด บ้านโคกรักษ์ นามสกุลที่ลงท้ายด้วย “โคกรักษ์” เช่น  ภูมิโคกรักษ์ วายโคกรักษ์  ใสโคกรักษ์ ฯลฯ

ตำบลพันชนะ นามสกุลที่ลงท้ายด้วย “ชนะ” เช่น จงชนะ ชัยชนะ ดีชนะ พันชนะ เพียงชนะ หาญชนะ ฯลฯ

ในหนังสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (บ้านไร่ ๒๕๔๓ : ๘๔-๘๕) ได้กล่าวถึงหลักการในเชิงลึกของการตั้งนามสกุล โดยใช้ตัวอักษรของชื่อตำบลที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของอำเภอด่านขุนทด ดังนี้

ตำบลกุดพิมาน จะขึ้นต้นนามสกุลด้วยอักษร “พ” เช่น พาขุนทด พำขุนทด พิขุนทด เพิกขุนทด เพียกขุนทด ฯลฯ

ตำบลกุดม่วง จะขึ้นต้นนามสกุลด้วยอักษร “ม” เช่น มากขุนทด มาขุนทด มายขุนทด ฯลฯ

ตำบลตะเคียน จะขึ้นต้นนามสกุลด้วยอักษร “ท” เช่น เทียนขุนทด แทนขุนทด ฯลฯ

ตำบลบ้านเก่า จะขึ้นต้นนามสกุลด้วยอักษร “ก” เช่น กองขุนทด เกงขุนทด กางขุนทด ฯลฯ

ตำบลพันชนะ จะขึ้นต้นนามสกุลด้วยอักษร “ช” เช่น ชอบขุนทด ชาขุนทด ช่างขุนทด ชึขุนทด ชุ่มขุนทด เชิดขุนทด แชขุนทด ฯลฯ

ตำบลสระจระเข้ จะขึ้นต้นนามสกุลด้วยอักษร “ส” เช่น สวยขุนทด สายขุนทด เสกขุนทด ฯลฯ

ตำบลหนองบัวตะเกียด จะขึ้นต้นนามสกุลด้วยอักษร “บ, ป, ต” เช่น บางขุนทด บิขุนทด แบขุนทด ใบขุนทด ปูนขุนทด เตือนขุนทด ฯลฯ

 
Visitors: 27,964